Witaj na portalu ogłoszeń kupna

Regulamin

REGULAMIN POLISIX.PL
§ 1
Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin niniejszy określa warunki korzystania z serwisu internetowego Polisix.
1.2. Regulamin niniejszy ma zastosowanie na stronie polisix.pl, na jej podstronach, na powiązanych ze stroną aplikacjach oraz w przypadku dalszego rozpowszechniania treści opublikowanych w obrębie serwisu.
1.3. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Usług oferowanych przez Polisix, jest zobowiązany do akcepacji niniejszego Regulaminu stając się związany warunkami zawartymi w dokumencie.
1.4. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianach w treści niniejszego Regulaminu.
1.5. Brak zgody na warunki Regulaminu oznacza brak dostępu do większości fukcji na stronie Polisix.pl, w tym brak możliwości utworzenia Konta.
1.6. W przypadkach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
1.7. Wskazane poniżej pojęcia w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

a) Regulamin – niniejszy dokument serwisu internetowego polisix.pl dostępny pod adresem https://polisix.pl/regulamin/.

b) Portal (Polisix) – serwis internetowy prowadzony pod adresem polisix.pl jak również na jego podstronach oraz na powiązanych ze stroną aplikacjach.

c) Użytkownik – każda osoba korzystająca z Portalu.

d) Konto – identyfikator stworzony przez osobę rejestrującą się na Portalu.

e) Polityka Prywatności – odrębny dokument zawierający zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dostępny pod adresem https://polisix.pl/polityka-prywatnosci/, z treścią którego podobnie jak w przypadku Regulaminu, każdy Użytkownik powinien zapoznać się przed rozpoczęciem korzystania z Portalu.

f) Usługi – funkcje dostarczane Użytkownikom drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu.

g) Strona Oferty – podstrona Portalu z ogłoszeniem zakupu.

h) Kupujący – Użytkownik będący stroną transakcji pragnącą nabyć dany towar lub usługę.

i) Sprzedawca – Użytkownik będący stroną transakcji pragnący sprzedać dany towar lub usługę.

j) Administrator – podmiot odpowiedzialny za działalność Portalu reprezentowany przez POLISIX z adresem poczty elektronicznej polisix@polisix.pl.

k) Formularz Kontaktowy – skrypt wysyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej Administratora znajdujący się na stronie https://polisix.pl/kontakt/.

l) Podmioty Partnerskie – podmioty zewnętrzne współpracujące z Portalem poprzez udostępnianie różnych funkcji, wliczając w to podmioty udostępniające platformy pośredniczących w dokonywaniu płatności w obrębie Portalu.

1.8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.
1.9. Administrator informuje, że korzystanie z Usług może wiązać się z typowym ryzykiem jakie wiąże się z wykorzystaniem sieci internetowej takim jak pojawienie się nieprzewidzianych awarii technicznych w trakcie korzystania z Usług, czy złośliwego działanie ze strony innych użytkowników sieci internetowej.
1.10. Administrator zastrzega sobie prawo do wymienienia i uregulowania zasad korzystania z niedostępnych jeszcze funkcji i Usług.
1.11. W celu prawidłowego korzystania ze wszystkich Usług w ramach Portalu wymagane jest:

a) posiadanie dostępu do sieci Internet

b) korzystanie z przeglądarki obsługującej technologię HTML, PHP, Java Script

c) posiadanie włączonej obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych szyfrowanych (protokołu SSL) w wykorzystywanej przeglądarce internetowej

1.12. Zaleca się posiadanie włączonej obsługi plików cookies w wykorzystywanej przeglądarce internetowej.

§ 2
Usługi

2.1. W ramach Portalu świadczone są następujące Usługi dostępne również dla niezarejestrowanych Użytkowników:

a) możliwość zapoznania się z treścią opublikowaną w ramach Portalu

b) możliwość utworzenia Konta przez Użytkownika

c) możliwość zalogowania się na Konto przez Użytkownika

d) wyszukiwarka treści w obrębie Portalu, w tym możliwość filtrowania wyników wyszukiwania

e) Newsletter

f) odpłatne udostępnienie przestrzeni reklamowej na Portalu przez określony czas

2.2. W ramach Portalu dodatkowo świadczone są Usługi dostępne jedynie dla zarejestrowanych Użytkowników, zapewniające możliwość:

a) możliwość dodawania ofert zakupu

c) publikowania komentarzy i recenzji produktów

d) pozostawiania niektórych reakcji produkt, na komentarze i recenzję produktów

e) wysyłania prywatnych wiadomości do innych Użytkowników Portalu

b) zmiany hasła lub przypomnienia hasła dostępu do Konta

b) edytowania przez Użytkownika swoich danych w Profilu

f) głosowanie w sondażach

h) uczestnictwa w konkursach za pośrednictwem Portalu

i) odpłatnego pozycjonowania ofert na Portalu przez określony czas

2.3. Możliwe jest utworzenie jednej oferty dla tego samego produktu sprzedawanego w tej samej ilości (zakaz dublowania tych samych ofert).
2.4. Gdy Kupujący zrealizuje ofertę (kupi to co trzeba w ilości podanej w ofercie), zamknie lub usunie konkretną ofertę zakupu, nabywa prawo do ponownego stworzenia ogłoszenia o takiej samej treści (dotyczącej tego samego przedmiotu zakupu).
2.5. Oferta zakupu może być w każdej chwili usunięta przez Kupującego.
2.6. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, fakt zakupu odpłatnych Usług nie zwalnia Użytkownika od otrzymania kary przewidzianej Regulaminem.
2.7. W przypadku ukarania Użytkownika karą przewidzianą w Regulaminie, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot zapłaty za odpłatną Usługę zarówno w całości, jak i w części zapłaty.

§ 3
Konto Użytkownika

3.1. Użykownikowi przysługuje bezpłatna rejestracja jednego Konta.
3.2. Konto Użytkownika może zarejestrować osoba, która ukończyła 13 lat.
3.3. Jeden Użytkownik może posiadać nie więcej niż jedno Konto na Portalu.
3.4. W ściśle uzasadnionych przypadkach – gdy wiele osób korzysta z jednego komputera – Administrator może wyrazić zgodę na posiadanie więcej niż jednego Konta dla danego adresu IP, w tym celu należy skontaktować się na adres poczty elektronicznej Administratora lub za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.
3.5. Rejestracja Konta dokonuje się poprzez jeden z możliwych sposobów:

a) wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem https://polisix.pl/rejestracja/ poprzez podanie adresu e-mail

b) założenie Konta za pośrednictwem posiadanego przez siebie konta na portalu Facebook, Twitter lub Google (Gmail)

3.6. Wymogiem koniecznym w celu rejestracji Konta, jest złożenie przez Użytkownika oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności, oraz akceptacja zawartych w obu dokumentach warunków i postanowień.
3.7. Nazwa użytkownika musi być unikalna w ramach Portalu oraz nie może naruszać powszechnie obowiązującego prawa, licencji nazewniczych i dobrych obyczajów.
3.8. Jeżeli dana nazwa użytkownika jest już zajęta przez innego Użytkownika, Użytkownik chcący zarejestrować Konto pod tą nazwą użytkownia, zostanie o tym poinformowany po próbie założenia konta przez formularz rejestracji.
3.9. W przypadku rejestracji Konta na Polisix za pomocą konta Facebook, Twitter lub Google (Gmail), imię i nazwisko znajdujące się w koncie Facebook, Twitter lub Google (Gmail) staje się nazwą użytkownika w zakładanym Koncie na Polisx.
3.10. W przypadku chęci zmiany imienia i nazwiska w Koncie na Polisix założonego za pomocą konta Facebook, Twitter lub Google (Gmail), wystarczy wejść na adres: https://polisix.pl/uzytkownicy/twoja_nazwa_uzytkownika/info/edit/group/1/
3.11. W przypadku rejestracji użytkownik zobowiazuje się do podania unikatowego hasła, którego nie używa gdziekolwiek indziej.
3.12. Użytkownik może umieścić na swoim Koncie zdjęcie profilowe i jeżeli zdjęcie to prezentuje prawdziwy wizerunek tego Użytkownika, oznacza to równocześnie wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Portal zdjęcia zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych.
3.13. Zdjęcie profilowe wyświetla się razem z nazwą użytkownika na stronie profilu, w rankingach, w listach użytkowników, obok publikowanych przez Użytkownika treści na Portalu.
3.14. Zabrania się podszywania pod jakąkolwiek osobę poprzez umieszczenie nieswojego zdjęcia profilowego, bądź poprzez wykorzystywanie cudzego wizerunku lub autorytetu.
3.15. Rejestracja nowego Konta Użytkownika następuje w chwili wysłania uzupełnionego formularza rejestracyjnego spełniającego wymogi pól rejestracyjnych lub poprzez udaną próbę rejestracji za pośrednictwem posiadanego przez siebie konta na portalu Facebook, Twitter lub Google (Gmail).
3.16. Prawidłowe uzupełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego skutkuje otrzymaniem przez Użytkownika wiadomości email z linkiem aktywującym Konto na Portalu oraz tymczasowo przyznane hasło dostępu do Portalu.
3.17. Zakończenie procesu rejestracji następuje w chwili, gdy Użytkownik kliknie w link aktywacyjny umieszczony w treści wiadomości rejestracyjnej, przez co wyświetli się komunikat potwierdzający pomyślną rejestrację lub nastąpi zalogowanie Użytkownika na Konto na Portalu (lub zarówno wyświetli się komunikat potwierdzający pomyślną rejestrację, jak i nastąpi zalogowanie Użytkownika na Konto Portalu).
3.18. Administrator nie odpowiada za szkody mogące powstać w wyniku utraty hasła, udostępnienia go innym osobom lub przejęcia hasła przez osoby trzecie, która to szkoda nie powstała z winy Administratora.
3.19. Użytkownik może usunąć Konto Użytkownika poprzez kliknięcie opcji „Usuń Konto” dostępnej w Ustawieniach Konta lub wysyłając wiadomość z prośbą o usunięcie Konta na adres poczty elektronicznej Administratora lub wysyłając wiadomość przez Formularz Kontaktowy z prośbą o usunięcie konta.
3.20. Chęć usunięcia Konta Użytkownika zgłoszona przez wysłanie wiadomości na adres email Administratora lub poprzez Formularz Kontaktowy, nastąpi niezwłocznie po tym jak Administrator otrzyma i przeczyta tę wiadomość, gdzie dodatkowym wymogiem może być weryfikacja przez Administratora lub osobę reprezentującą Administratora, czy żądanie usunięcia Konta pochodzi rzeczywiście od wnioskującego Użytkownika.
3.21. Usunięcie przez Użytkownika konta na Facebook, Twitter lub Google (Gmail) może skutkować usunięciem konta użytkownika z portalu Polisix.
3.22. Usunięcie przez Użytkownika konta na Facebook, Twitter lub Google (Gmail) skutkuje brakiem możliwości zalogowania się na konto na portalu Polisix za pomocą usuniętego konta portalu społecznościowego Facebook, Twitter lub Google (Gmail).
3.23. Usunięcie przez Użytkownika konta na portalu Polisix z chęcią wykorzystania prawa do bycia zapomnianym, powoduje dodatkowo usunięcie z Portalu wszystkich ofert, komentarzy i recenzji pozostawionych przez Użytkownika.
3.24. Na życzenie Użytkownika, oferty zakupu, komentarze i recenzje z usuniętego Konta mogą być przypisane do specjalnie do tego utworzonego Konta z inną nazwą użytkownika.

§ 4
Newsletter

4.1. Newsletter – bezpłatna i bezterminowa Usługa polegająca na wysyłaniu subskrybentom wiadomości na temat nowości na Portalu, cytatów najciekawszych treści umieszczanych przez Użytkowników, odnośników do wyróżnionych artykułów, co odbywa się w różnych odstępach czasu.
4.2. Użytkownik może zapisać się do Newslettera bez konieczności posiadania zarejestrowanego Konta.
4.3. Zapisać się do Newslettera można pod adresem: https://polisix.pl/newsletter/ zostawiając tam swój adres email i potwierdzając chęć jego otrzymywania.
4.4. Rezygnacja z usługi Newsletter możliwa jest w każdym czasie i wymaga wciśnięcia linku rezygnacji dołączanego do każdej wiadomości email pochodzącej z usługi Newslettera.
4.5. Rezygnacja z Newslettera jest również możliwa poprzez wyrażenie takiej woli wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej Administratora lub przez Formularz Kontaktowy.
4.6. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zapisania się na Newsletter.

§ 5
Reklamy i współpraca

5.1. Współpraca z Portalem lub reklama na stronie polisix.pl, możliwa jest przez kontakt z Administratorem pod adresem email polisix@polisix.pl lub przez Formularz Kontaktowy umieszczony na stronie https://polisix.pl/kontakt/.
5.2. Publikacja i wyświetlanie treści reklamowych na Portalu odbywa się tylko i wyłącznie po otrzymaniu zgody Administratora.
5.3. Treści reklamowe lub promocyjne będą usuwane jeśli nie otrzymały zgody od Administratora.
5.4. Portal oferuje również pozycjonowanie sponsorowanej treści poprzez przypięcie oferty na górze strony głównej lub inne formy wyeksponowania sponsorowanej oferty lub reklamy.
5.5. Portal nie oferuje reklam dźwiękowych lub z wieloma wyskakującymi okienkami.
5.6. Współpraca może polegać również na wykupieniu na Portalu sondażu specjalnego, który będzie wypozycjonowany i widoczny na górze strony głównej lub w innym miejscu .

§ 6
Prawa i obowiązki Użytkownika

6.1. Użytkownik publikując treści w ramach Portalu jest zobowiązany do przestrzegania zasad etyki postępowania w internecie czyli Netykiety dostępnej pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta/.
6.2. Użytkownik może publikować w ramach Portalu dowolne treści, pod warunkiem, że nie naruszają one postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa.
6.3. Niedozwolone jest korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób:

a) łamiący warunki niniejszego Regulaminu

b) skutkujący łamaniem powszechnie obowiązującego prawa

c) naruszający dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub normy moralne

d) polegający na dokonywaniu pomówień, pogróżek

e) obrażający czyjąś godność lub naruszający czyjeś dobra osobiste

f) polegający na rozsyłaniu spamu i niezamówionej informacji handlowej, reklamowej, promocyjnej za pośrednictwem Portalu bez zezwolenia Administratora

g) polegający na publikowaniu treści skopiowanych lub zmodyfikowanych z innych portali mogące naruszyć prawa autorskie innych osób

h) polegający na przywłaszczeniu sobie autorstwa do treści, której się nie utworzyło

i) polegający na publikowaniu treści, symboli, ciągów znaków graficznych charakterystycznych dla Użytkowników innych portali

j) polegający na podejmowaniu działań ze szkodą dla Portalu, Użytkowników lub Administratora

k) polegający na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji na temat działalności Portalu

l) zagrażający lub naruszacy dobrom osobistym Administratora jako podmiotu prowadzącego Portal, w szczególności naruszającym jego dobre imię – działania te będą spotykały się ze strony Administratora ze zdecydowanymi działaniami prawnymi w celu ochrony słusznych interesów i praw Administratora

6.4. Wszystkie udostępnione przez Użytkownika oferty, komentarze i recenzje są publicznie dostępne i widoczne dla wszystkich odwiedzających.
6.5. Użytkownik poprzez publikację treści oświadcza, że:

a) jest wyłącznym twórcą, wykonawcą i producentem publikowanych przez siebie treści w odniesieniu do całości publikowanych treści, chyba że Użytkownik pozostawia cytat i źródło tego cytatu

b) przysługuje mu pełnia praw do publikowanych treści, bądź jest uprawniony do dysponowania, korzystania lub rozpowszechniania wszystkich zasobów jakie znajdują się w obrębie publikowanej przez siebie treści

c) jego osoba, wizerunek, nagranie wizualne, dźwiękowe lub audiowizualne z jego udziałem lub przez niego stworzone lub jakiekolwiek umieszczone przez niego treści, dane i zasoby mogą spotkać się z oceną, krytyką lub komentarzem osób trzecich – godząc się na to, że mogą to być również negatywne reakcje

d) publikowana treść nie naruszy powszechnie obowiązującego prawa, niczyich praw, dóbr osobistych, moralności, przekonań religijnych, zasad uczciwej konkurencji, patentów, zobowiązań międzynarodowych, tajemnicy handlowej, tajemnicy przemysłowej, tajemnicy państwowej, innego rodzaju tajemnic chronionych prawem

e) jest w pełni uprawniony do korzystania i rozporządzania opublikowaną treścią w zakresie wynikającym z Regulaminu, a jego prawa do publikowanej treści i jego zawartości nie są ograniczone na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej

f) zwalania Administratora z odpowiedzialności za publikację tej treści

g) zwalnia Administratora z roszczeń, jakie mogą pojawić się w związku z wykorzystaniem przez inny podmiot publikowanych przez Użytkownika treści na Portalu

h) zwalnia Administratora z ponoszenia konsekwencji jakie Administrator poniósłby w związku z umieszczeniem na Portalu przez Użytkownika treści łamiących powszechnie obowiązujące prawo lub naruszających jakiekolwiek dobra, licencje, prawa innych osób – w takich przypadkach Użytkownik sam zapłaci odszkodowanie, poniesie zadośćuczynienie, naprawi lub usunie skutki naruszenia określone w oskarżeniu prawomocnym wyrokiem, jak również poniesie koszty prawne, admnistracyjne, sądowe, procesowe, związane z przemieszczaniem się do instytucji i utraconych korzyści w związku uczestniczeniem w procesie postępowania prawnego

6.6. Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu upoważnia Administratora do wykorzystania jego ofert, komentarzy i recenzji w całości lub w części w celu promocji Portalu.
6.7. Upoważnienie do wykorzystania ofert, komentarzy i recenzji Użytkowników przez Administratora w celach promocji Portalu może obejmować korzystanie z ich nazwy użytkownika, zdjęcia profilowego, imienia i nazwiska.
6.8. Użytkownik z chwilą publikacji treści na Portalu wyraża zgodę na korzystanie przez Administratora z praw autorskich, majątkowych i pokrewnych do opublikowanej treści w całości lub w części, w sposób nieodpłatny.
6.9. Użytkownik ma prawo zaprzestania korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu w każdym czasie poprzez usunięcie swojego Konta Użytkownika.

§ 7
Prawa i obowiązki Administratora

7.1. Administrator podejmuje wszelkie środki niezbędne do realizacji postanowień Regulaminu.
7.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) treść, poprawność, kompletność lub formę treści publikowanych przez Użytkowników na Portalu

b) niezawinione przez Administratora wykorzystanie danych osobowych Użytkownika przez osoby trzecie

c) jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniami Użytkowników, wliczając w to szkody spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu i powszechnie obowiązującego prawa

d) problemy techniczne wynikające ze sprzętu i oprogramowania z jakiego korzysta Użytkownik

7.3. Administrator ma prawo do moderowania treści publikowanych przez Użytkowników na Portalu.
7.4. Administrator ma prawo usunąć każdą treść udostępnioną w ramach Portalu, a także czasowo lub permanentnie ją zablokować.
7.5. Treść ofert, komentarzy i recenzji publikowanych przez Użytkowników nie reprezentuje poglądów lub twierdzeń Administratora.
7.6. Administrator zastrzega sobie prawo do założenia filtrów na obraźliwe lub niechciane treści, co spowoduje zmianę oryginalnej treści na ich mniej szkodliwe odpowiedniki.
7.7. Administrator nie ma obowiązku weryfikacji jakichkolwiek treści zamieszczanych w obrębie Portalu.
7.8. Administrator może usunąć Konto Użytkownika w sposób trwały w przypadku gdy Użytkownik:

a) podał nieaktywny adres e-mail w formularzu rejestracyjnym

b) adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym pochodzi z domeny pocztowej, której dostawca został rozpoznany jako podmiot prowadzący szkodliwą działalność w internecie

c) rażąco naruszył postanowienia Regulaminu

d) opublikował treści niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem

e) regularnie umieszcza treści niezgodne z dobrymi obyczajami

f) nie wykazywał aktywności na Portalu przez okres 24 miesięcy od rejestracji, nie uwzględniając czasu aktywności Użytkownika jaka miała miejsce przez tydzień od momentu założenia Konta

g) korzystał z Portalu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem pomimo upomnień

7.9. Administrator zobowiązany jest do zapoznania się z treścią roszczeń skierowanych w stronę Portalu lub Administratora i podejmuje działania do zaspokojenia tych roszczeń, o ile wystąpienie tych roszczeń wynika z przepisów Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa, a tożsamość podmiotu roszczącego jest zweryfikowana.
7.10. Administrator zobowiązany jest do zapoznania się z treścią żądań udostępnienia danych Użytkowników Portalu i do przekazania tych danych, o ile żądania te wynikają z przepisów prawa, a tożsamość podmiotu żądającego jest zweryfikowana.
7.11. Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Administrator w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze danych zamieszczonych przez Użytkownika na Portalu lub związanej z nimi działalności, ma prawo uniemożliwić Użytkownikowi dostępu do tych danych – w związku z powyższym działaniem Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
7.12. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Portalu i powiązanych z Portalem mediów społecznościowych do prowadzenia działalności gospodarczej, reklamowej i ogłoszeniowej na Portalu, a także poza Portalem.
7.13. Administrator zastrzega sobie prawo do przeniesienia w całości lub w części wszelkich swoich praw i obowiązków na inny podmiot o czym powiadomi Użytkowników Portalu.
7.14. Administrator jest zobowiązany informować o planowanych przerwach w działaniu Portalu.

§ 8
Procedura zgłaszania problemów

8.1. Użytkownik może zgłaszać wszelkie problemy, zastrzeżenia włączając w to:

a) problemy techniczne Portalu

b) problemy techniczne po stronie Użytkownika

c) naruszenia treści Regulaminu i powszechnie obowiązującego prawa przez Użytkowników

d) zażalenia

8.2. Problemy należy zgłoszać pod adresem polisix@polisix.pl lub wysyłając wiadomość za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.
8.3. Administrator uznaje się za powiadomionego o zgłoszonym naruszeniu lub problemie jeśli wysyłający zawiadomienie wskaże:

a) sprawcę lub rzecz odpowiadająca za naruszenie lub problem (jeśli dotyczy)

b) miejsce na stronie internetowej Portalu gdzie doszło do naruszenia lub gdzie wystąpił problem (jeśli dotyczy)

c) sposób usunięcia naruszenia lub zażegnania problemu (jeśli dotyczy)

d) wskazanie podstawy dokonania zawiadomienia

8.4. Zgłoszenie wysłane przez Użytkownika powinno wynikać z realizacji prawa do wysłania zgłoszenia o określonym żądaniu, które to prawo musi znajdować podstawę w przynajmniej jednym z poniższych:

a) w treści Regulaminu

b) w postanowieniach powszechnie obowiązującego prawa

c) w umowie pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem

d) w umowie pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem za pomocą Podmiotów Partnerskich

8.5. Jeżeli zgłoszenie dotyczy naruszenia lub szkody spowodowanej przez Użytkownika Portalu, wszelkie ewentualne roszczenia prawne jeśli okażą się zasądzone należy kierować wyłącznie do Użytkownika, który dokonał naruszenia lub spowodował szkodę na przykład poprzez udostępnienie naruszającej, szkodliwej lub niezgodnej z prawem treści.
8.6. Zawiadomienia o problemach zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Administratora prawidłowo złożonego zgłoszenia niewymagającego wysłania dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnienia informacji.
8.7. Administrator może przed ostatecznym rozpatrzeniem zawiadomienia, wezwać do wysłania dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnienia informacji.
8.8. W przypadku konieczności wysłania dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnienia informacji przez osobę zgłaszającą problem, termin 14 dni od zgłoszenia problemu rozpoczyna swój przebieg w momencie przesłania dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnienia informacji.
8.9. Termin 14 dni od zgłoszenia problemu nie upływa jeżeli w sposób niezawiniony przez Administratora wiadomość nie dotarła do niego z przyczyn technicznych leżących po stronie Użytkownika lub Usługodawcy dostarczającego Administratorowi serwer poczty – w takich przypadkach, po ustaniu problemów technicznych, Użytkownik jest proszony o ponowne wysłanie zawiadomienia lub zostaje mu zaproponowany inny mniej awaryjny kanał komunikacji.
8.10. Administrator przeanalizuje zawiadomienie i po stwierdzeniu jego zasadności dokona wszelkich starań, aby zażegnać problem lub zaspokoić roszczenia Użytkownika.
8.11. Użytkownik otrzyma informację o sposobie i rezultacie rozpatrzenia problemu przez Administratora drogą korespondencji elektronicznej na ten sam adres, z którego Użytkownik wysłał wiadomość lub na adres podany w Formularzu Kontaktowym.
8.12. Informacje na temat rozstrzygania sporów dotyczących Usług drogą zewnętrzną można znaleźć na stronie: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

§ 9
Reklamacje i zwroty

9.1. Poniższa polityka opisuje warunki reklamacji i odstąpienia od umowy zakupy odpłatnych Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu.
9.2. Użytkownik ma 14 dni od momentu zakupu Usługi na wniesienie wniosku o reklamację lub na skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy.
9.3. Wnioski o reklamację lub odstąpienie od umowy należy wysyłać na adres polisix@polisix.pl lub kontaktując się za pomocą Formularza Kontaktowego.
9.4. Jeśli wniosek o reklamację jest podyktowany problemami technicznymi w związku z korzystaniem z Usług, Administrator ma 3 dni na rozwiązanie problemu technicznego.
9.5. Jeśli wniosek o reklamację jest podyktowany jedynie problemami technicznymi w związku z korzystaniem z Usług, a Administrator rozwiąże problem w ciągu 3 dni, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu pieniędzy.
9.6. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu pieniędzy za Usługę jeżeli działała prawidłowo i zgodnie z opisem Usługi lub zgodnie z treścią zawartej umowy.
9.7. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu pieniędzy za Usługę jeżeli Użytkownik zdecydował się nie korzystać z Usługi lub jeżeli Usługa została zakupiona na próbę.
9.8. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu pieniędzy za Usługę jeżeli Użytkownik zdecydował, że nie lubi Usługi.
9.9. Jeżeli spełnione zostały warunki reklamacji lub ostąpienia od umowy, Portal wyłącza lub odbiera Usługę, a także zwraca Użytkownikowi pieniądzę wydane za zakup Usługi.
9.10. Zwrot pieniędzy następuje tuż po wyłączeniu Usługi, której reklamacja lub odstąpienie od umowy dotyczy.
9.11. Domyślnie zwrot pieniędzy następuje na to samo konto płatnicze, z którego została dokonana zapłata za Usługę.
9.12. Domyślnie zwracana jest kwota pieniędzy równa zapłacie za Usługę.

§ 10
Postanowienia końcowe

10.1. Zastrzega się możliwość wystąpienia zmian w treści Regulaminu.
10.2. W przypadku zmiany treści Regulaminu, każdy Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany w terminie 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Użytkownika o ile Użytkownik podał taki w trakcie rejestracji lub umieścił na Profilu swojego Konta.
10.3. W przypadku zmiany treści Regulaminu, Administrator informuje o tym fakcie na stronie głównej Portalu w terminie 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
10.4. Jeśli zmiana treści regulaminu pociąga za sobą zmianę relacji pomiędzy Portalem a Użytkownikiem, do czasu zaakceptowania przez Użytkownika nowego Regulaminu, relacje pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem reguluje Regulamin w wersji, która jako ostania została zaakceptowana przez Użytkownika.
10.5. Jeśli zmiana treści regulaminu pociąga za sobą zmianę relacji pomiędzy Portalem a Użytkownikiem, Użytkownik poprzez niezaakceptowanie treści nowego Regulaminu staje się uprawniony do usunięcia Konta.
10.6. Usunięcie Konta może nastąpić poprzez wysłanie wiadomości z prośbą o usunięcie Konta na adres poczty elektronicznej Administratora lub poprzez skorzystanie z Formularza Kontaktowego.
10.7. Skutkiem niezaakceptowania Regulaminu przez Użytkownika posiadającego już Konto jest nabycie przez Administratora prawa do usunięcia tego Konta w wypadku jeżeli Użytkownik w przeciągu 7 dni nie zastosuje się do wezwania usunięcia Konta, o ile takie wezwanie zostało wysłane.

Data publikacji: 3 października 2019 r.